Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tereziabolnova.sk (ďalej len „E-shop‘‘).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.tereziabolnova.sk (ďalej len „Predávajúci“) je:

Terézia Bolnová
Jabloň 101, 067 13
IČO: 55081339
DIČ: 1120602197
zapísaná v Okr. úrad Humenné, číslo živnostenského registra 720-28611
Telefón: +421 918 445 111
E-mail: terezia.bolnova@gmail.com

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predavajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.tereziabolnova.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len “Kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe strany.

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci –  Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
Spotrebiteľ  – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.
Objednávkový formulár – je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru , miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
Aktuálna ponuka tovaru – je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.tereziasitarcikova.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.tereziabolnova.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ktorým je záväzná objednávka kupujúceho cez internetový obchod www.tereziabolnova.sk) a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.tereziabolnova.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.
Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

• odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany predávajúceho,
• márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.
Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu predávajúcim kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.
Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.
Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

4. KÚPNA CENA

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Predávajúci nie je platcom DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne, podľa krajiny, v ktorej sa nachádza ním uvedená dodacia adresa.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

a) platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet pred dodaním tovaru

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, má predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

5. PREPRAVA TOVARU DO MIESTA DODANIA

Spôsoby prepravy a trvanie prepravy tovaru do miesta dodania sú:

  • Slovenská pošta, doporučená zásielka, odoslaná prvou triedou
  • Packeta, výdajné miesto

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Presná informácia o cene prepravy (prepravné) je vždy uvedená pri finalizácií objednávacieho procesu a kupujúci je oboznámený s konečnou sumou pred tým, než svoju objednávku definitívne potvrdí a záväzne odošle kupujúcemu (pri spôsobe platby prevodom na bankový účet).

6. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 2 dní od potvrdenia objednávky pri platbe platobnou kartou, resp. od obdržania platby na účet predávajúceho pri platbe vopred.
Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru prepravcovi.
Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7. PREVZATIE TOVARU

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.
Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.
Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.
Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho.
Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom.
Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.
Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:

• Požiadať Predávajúceho e- mailom o zaslanie čísla zásielky.
• Na základe čísla zásielky v online systéme Slovenskej Pošty overiť kde sa zásielka nachádza
• Ak Slovenská Pošta zásielku stratila je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania  e-mailu o odoslaní zásielky, kontaktovať predávajúceho.

Pokiaľ nebude predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

8. ZÁRUČNÁ DOBA, REKLAMÁCIE

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.
Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Postup vybavovania reklamácií.
Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese www.tereziabolnova.sk
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa reklamačného poriadku internetového obchodu (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva).
V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. Po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu terezia.bolnova@gmail.com. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu terezia.bolnova@gmail.com s uvedením čísla objednávky, mena, dátumu nákupu, kontaktných údajov, dokladu o zaplatení a čísla účtu na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar.
Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierku nebude prevzatá – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom.
Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa s predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

• ak pri platbe na účet predávajúceho nezaplatil kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky,
• ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
• ak aj napriek všetkému úsiliu predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predajcu inak ho zaobstarať,
• ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predajca kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2.  uvedeného  v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Ubezpečujem Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.).
Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej platobnej brány a ja s Vašimi platobnými údajmi neprichádzam do styku. Dostanem len informáciu o úspešnosti transakcie.

Účelom spracúvania osobných údajov je:
• Vystavenie daňového dokladu – faktúry
• Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
• Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
• Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2023.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.tereziabolnova.sk  . Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Prešovsky kraj: Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov a Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.